برای تهیه محصول به سایت دفتر مدیریت پروژه به نشانی www.pmbim-sharif.ir هدایت خواهید شد.

جلد سوم کتاب مدل‌سازی اطلاعات ساخت BIM: استاندارد توسعه مدل اشیاء

0 تومان - 49000 تومان