الگوهای مشخصه‌های استاندارد اشیاء

کتابخانه‌ی ملی اشیاء برای سهولت کار مدل سازان، قالب‌های از پیش آماده حاوی مشخصه‌های مورد نیاز هر گروه از اشیاء را بر اساس طبقه بندی آن‌ها ارائه می نماید. همچنین در این قسمت، فایل‌های مرتبط با ایجاد پارامتر‌های مورد استفاده در نرم افزار Autodesk Revit و فایل مورد نیاز برای خروجی گرفتن از مدل به صورت IFC در دسترس است.

جهت تهیه جلد سوم کتاب مدل‌سازی اطلاعات ساخت BIM: استاندارد توسعه مدل اشیاء به سایت دفتر مدیریت پروژه به نشانی www.pmbim-sharif.ir مراجعه کنید.

روشویی و سینک دریافت فایل
وان حمام دریافت فایل
توالت ایرانی دریافت فایل
توالت فرنگی دریافت فایل
زیر دوشی دریافت فایل

Forced Air Hydronic HVAC Heaters دریافت فایل
Fuel Fired HVAC Heaters دریافت فایل
HVAC Evaporative Coolers دریافت فایل
Split System Air Conditioning Units دریافت فایل
Fan Coil Units دریافت فایل
Hydronic HVAC Heaters دریافت فایل
Packaged Air Conditioners دریافت فایل